Gå til indhold

Har videnskaben ikke modbevist Gud og kristendommen?

af den

Spørgsmålet om forholdet mellem videnskaben og Gud (og kristendommen) er stort og komplekst og har ikke mindst gennem de sidste 150 år påkaldt sig stor opmærksomhed. Og hos mange er der nok fejlagtigt en fornemmelse af, at videnskaben mere eller mindre har modbevist Gud og kristendommen.

Når vi skal behandle dette spørgsmål, vil vi opdele det i to, idet der jo også findes tro på Gud udenfor kristendommen, eksempelvis i jødedommen og i islam.

Men først er der grund til at nævne, at kristendommen og videnskaben principielt set ikke udgør modsætninger. Den naturvidenskab, som vi kender i dag, er eksempelvis  vokset frem netop i en kristen sammenhæng, der forudsætter, at Gud har skabt et ordnet og struktureret univers. Og også i vore dage er der mange videnskabsmænd, der ikke oplever nogen modsætning mellem deres faglige arbejde og deres kristne tro.

Dette hænger sammen med spørgsmålet, om videnskaben har modbevist Gud. Her må det nemlig påpeges, at spørgsmålet om Gud egentlig ligger udenfor videnskabens (naturvidenskabens) kompetenceområde, idet videnskaben kun kan beskrive det, der kan observeres. Gud rækker imidlertid, hvis vi tænker på den jødisk-kristne-muslimske Gud, pr. definition ud over det observerbare univers. Han er universets ophav, han er transcendent. Når videnskabsmænd derfor udtaler sig om Guds eksistens, vil de typisk have bevæget sig ud over det, som de strengt taget kan udtale sig om i deres egenskab af fagfolk og har bevæget sig ind på religionens eller filosofiens område.

Derimod kan vi alle gå indirekte til værks og undersøge, om der mon er spor af Gud, indicier på hans eksistens i naturen, i historien og i menneskelivet. Men her er der altså ikke tale om videnskabelige beviser, men om tydninger af den tilværelse, som vi alle er fælles om.  Og her er meningerne i høj grad delte, både blandt naturvidenskabsmænd, filosoffer og ”almindelige mennesker”.

Hvad angår spørgsmålet, om videnskaben har modbevist kristendommen, forholder det sig derimod lidt anderledes. Kristendommen hævder nemlig, at dens centrale skikkelse, Jesus af Nazaret, er en historisk  person. Hvis det derfor kan bevises, at han ikke har levet eller at hans opstandelse ikke har fundet sted, falder kristendommen fra hinanden. Paulus skriver det faktisk selv i sit brev til Korinterne: ”men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom.” (1.kor 15,14).

At Jesus har levet i Israel/Palæstina i tiden omkring år 0-30 synes der at være overvældende dokumentation for både via de nytestamentlige skrifter og i ekstrabibelsk litteratur. Om han opstod fra de døde og om han virkelig var Guds Søn, sådan som vi kristne hævder, er derimod en trossag. Selvom der findes gode argumenter for den kristne tro, forudsætter ikke mindst Jesu opstandelse, at Gud griber ind i historiens gang, hvilket kommer på tværs af de præmisser om blot dennesidige årsager, som historievidenskaben normalt arbejder under.  Historievidenskaben kan imidlertid ikke bevise, at Jesus ikke opstod fra de døde, med mindre den hævder, at der ikke findes overnaturlige årsager. Men det er jo netop det springende punkt. Den må derimod anerkende, at kort tid efter at Jesus var blevet korsfæstet, begyndte hans disciple at forkynde det, som også for en jøde er helt uhørt, nemlig  at Jesus var opstået fra de døde og at han er Guds Søn.

Vi kan således konstatere, at videnskaben (naturvidenskaben og historievidenskaben) hverken har modbevist Gud eller kristendommen og vel principielt set heller ikke kan gøre det, idet spørgsmålet om Gud og om Jesu opstandelse rummer aspekter, som ligger udenfor disse videnskabers kompetenceområder og metodiske præmisser. Det betyder imidlertid ikke, at spørgsmålet om Gud og om kristendommens sandhed  ligger helt hen  i det uvisse. For på samme måde som man kan overveje, om tilværelsen røber spor af Gud, må man også overveje, hvad der alt i alt er den mest sandsynlige tolkning af de nytestamentlige skrifters vidnesbyrd om den tomme grav, Jesu tilsynekomster og disciplenes efterfølgende tro.  Og i begge henseender står den klassiske kristne forståelse med gode kort på hånden.